Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług skupia wokół wspólnej idei 150 firm reprezentujących wyłącznie polskie marki i polski kapitał, prowadzących z powodzeniem działalność w zakresie handlu i usług. Firmy te zatrudniają ponad 205 000 osób.

Wszystkie te przedsiębiorstwa zostały nagle pozbawione przychodów na skutek zamknięcia centrów handlowych. Choć galerie handlowe zostały ponownie otwarte, zakres ich działania jest w ogromnym stopniu ograniczony w porównaniu z czasem przed pandemią. To oznacza, że problemy dotyczące przetrwania firm najmujących powierzchnie nie tylko nie zniknęły, ale uległy pogłębieniu.

Nie istnieje w Polsce branża, której skutki epidemii koronawirusa dotknęłyby bardziej dotkliwie. Po dyskusji pomiędzy firmami należącymi do ZPPHiU, wypracowane zostały postulaty, których spełnienie jest najważniejsze dla wszystkich firm należących do naszego Związku i warunkuje ich dalszą egzystencję. Ewentualny upadek tych firm spowoduje, że branża handlu detalicznego i usług mająca polskie korzenie, utraci swoją konkurencyjność w stosunku do największych zagranicznych firm. Ten upadek będzie miał dramatyczny skutek dla polskiej gospodarki, budżetu Państwa i społeczeństwa.

Postulaty Tarczy 2.0

 1. 8% od obrotu jako całkowita opłata dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r.
 2. Zapewnienie wynajmującym prolongaty terminu opłat odsetek i rat kapitałowych oraz przedłużenie umów najmu o okres zwolnienia z czynszu.
 3. Zapewnienia finansowania koniecznego do utrzymania płynności najemców i wynajmujących.
 4. Przedłużenie co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy.

Wyjściowe postulaty

Ochrona miejsc pracy

 1. Partycypacja rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników na poziomie co najmniej 80% płacy podstawowej w okresie obowiązkowego zamknięcia centrów handlowych oraz w okresie wychodzenia z pandemii.
 2. Umożliwienie pracodawcy:
  (i) skrócenia wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia,
  (ii) wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocy decyzji pracodawcy bez konsultacji z pracownikami.
 3. Pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego oraz odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy.

Zachowanie płynności

 1. Abolicja opłat czynszowych dla Najemców przez okres zamknięcia centrów handlowych oraz przez kolejnych 6 miesięcy po ich otwarciu, przy czym po otwarciu centrów handlowych najemcy będą pokrywać koszty eksploatacyjne.
 2. Przesunięcie Wynajmującym rat spłat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup / budowę centrum handlowego o okres zwolnienia z czynszu po stronie Najemców.
 3. Zwolnienie Wynajmujących z zobowiązań podatkowych za okres abolicji czynszowej. Wprowadzenie dla Wynajmujących kasowej zasady rozliczeń podatku VAT i CIT przez okres kolejnych 6 miesięcy.
 4. Wypracowanie rozwiązań, w tym gwarancji rządowych, dla firm, których płynność została zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii, zobowiązujących banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych, na bazie wyników
  z lat 2019 i 2018, oraz udzielenia odpowiednich instrumentów finansowych, w tym gwarancji bankowych oraz akredytyw, w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych.
 5. Zwolnienie ze składek na ZUS dla branży handlu detalicznego i usług przez okres zamknięcia centrów handlowych.
 6. Zwolnienie z podatków CIT, PIT, VAT dla branży handlu detalicznego i usług naliczanych za okres zamknięcia centrów handlowych.

Kwestie społeczne

 1. Możliwość czasowego zawieszenia całości lub części działalności przedsiębiorstwa, z gwarancją dofinansowania ze środków publicznych.
 2. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wszelkiego rodzaju darowizn na rzecz jednostek podejmujących działania w związku ze zwalczaniem koronawirusa.
 3. Zniesienie barier otrzymywania pomocy publicznej.
 4. Zawieszenie przepisów prawa rodzących po stronie reprezentantów dłużników i samych dłużników odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (innego wniosku do którego zobowiązany jest dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością), w tym przede wszystkim art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe – tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.; art. 373 § 1 Prawa upadłościowego, art. 299 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 586 Kodeksu spółek handlowych art. 116 Ordynacji podatkowej).

Pobierz postulaty ZPPHiU w wersji PDF